Informatie over asbest subsidies
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Voor bedrijven is er niet een echte subsidie om asbest verwijdering te stimuleren. Maar toch zijn er enkele fiscale voordelen te behalen die de kosten van asbestverwijdering enigszins dragelijk maken. Het fiscale voordeel bestaat uit een tweetal regelingen. De eerste is de regeling op basis van milieu investeringsaftrek. De tweede is de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Subsidie voor het verwijderen van asbest voor de zakelijke markt

Voor de agrarische sector is een speciale subsidie regeling van kracht geworden. Juist omdat in deze sector veelvuldig gebruik is gemaakt van de verwerking van asbest in daken heeft de overheid de subsidie gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. De regeling houdt in dat als boeren hun dak van asbest vervangen door een dak bestaande uit zonnepanelen er een flinke subsidie wordt gegeven.

Voordeel voor bedrijven

De fiscale voordelen vanuit de investeringsaftrek houden in dat een bedrijf door de kosten van asbestverwijdering op te voeren als investering een lagere winst zal genereren en dus minder belasting hoeft te betalen. Deze investeringsaftrek kan dus voor bedrijven heel interessant zijn. Dat is ook precies de opzet van de overheid. Met dit voordeel wil de overheid bedrijven stimuleren om het asbest in een bedrijf zo veel mogelijk te verwijderen.

Professioneel asbest laten verwijderen

Zeker als het gaat om de aanwezigheid van asbest bij bedrijfspanden is de verwijdering van dit asbest wettelijk geregeld. Een aantal bedrijven hebben zich op deze werkzaamheden toegelegd. Dit betekent dat deze bedrijven goed zijn uitgerust om het asbest te verwijderen uit allerlei panden. De medewerkers dragen speciale pakken en het asbest wordt goed verpakt afgevoerd. Ook na afloop van het werk worden alle materialen en kleding goed gereinigd. Juist de aanwezigheid van kleine delen asbest kan problemen met de gezondheid veroorzaken.

Verschillen in asbest

Het verschil in asbest heeft te maken met twee eigenschappen van asbest. Als er sprake is van de aanwezigheid van hecht gebonden asbest dan is het niet direct noodzakelijk om het asbest te verwijderen. Dat komt omdat de asbestdelen zodanig in het materiaal zijn verwerkt dat het niet gemakkelijk vrij zal komen. Daardoor is de aanwezigheid van het asbest ook niet gevaarlijk. Is er echter sprake van los gebonden asbest dan moet dat asbest wel direct worden verwijderd. Deze vorm van asbest toepassing moet wel worden bestreden omdat het de gezondheid in gevaar brengt.

Subsidie voor het verwijderen van asbest voor de zakelijke markt

Voor de agrarische sector is een speciale subsidie regeling van kracht geworden. Juist omdat in deze sector veelvuldig gebruik is gemaakt van de verwerking van asbest in daken heeft de overheid de subsidie gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen. De regeling houdt in dat als boeren hun dak van asbest vervangen door een dak bestaande uit zonnepanelen er een flinke subsidie wordt gegeven.

Asbestinventarisatie voor de zakelijke markt

Bij het verwijderen van asbest moet altijd een inventarisatie worden gemaakt van de aanwezigheid van asbest. Pas als op basis van deze bevindingen een rapport is opgesteld mag worden overgegaan tot de asbestverwijdering. Het rapport wordt opgesteld na gedegen onderzoek waarbij ook een risicoanalyse wordt opgesteld. Voor het bedrijf dat de asbest zal gaan verwijderen is dit belangrijk want zo ontstaat een zuiver beeld van de aanwezige asbest en van de wijze waarop het asbest zal moeten worden verwijderd.

Certificaten voor asbestverwijdering

Om asbest te mogen verwijderen moeten de gespecialiseerde bedrijven in het bezit zijn van een certificaat. Daarmee geeft de wet die bedrijven toestemming om asbest te verwijderen. Op basis van een speciale richtlijn wordt een rapport opgesteld. Het bedrijf dat de inventarisatie opgesteld moet zijn aangesloten bij de Stichting Certificatie Asbest (Ascert). Nadat een bedrijf is aangesloten kan het beschikken over het specifiek procescertificaat voor asbestinventarisatie. Ook degene die de asbestinventarisatie uitvoert moet over speciale certificaten beschikken.

Gecertificeerde bedrijven

Het verwijderen van asbest mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven die in het bezit zijn van het SC-540 certificaat. Deze bedrijven kunnen en mogen de asbestinventarisatie opstellen. Voor dat rapport kunnen ze monsters nemen en deze laten onderzoeken. Ook wordt rekening gehouden met bouwtekeningen en eventuele latere renovaties of verbouwingen.

Het rapport bij asbestinventarisatie

Nadat een gespecialiseerd bedrijf een asbestinventarisatie heeft gedaan wordt een rapport opgesteld waarin alle gegevens worden verwerkt. Uit het rapport zal blijken op welke plaatsen in een gebouw asbest aanwezig is. Ook de mate waarin de aanwezigheid al dan niet schadelijk is wordt in het rapport vermeld.

De kosten van een asbestinventarisatie

Er zijn verschillende vormen van asbestinventarisatie. En uiteraard zijn er ook verschillende kosten verbonden bij deze vormen. In het onderstaande overzicht kun je redelijk inschatten hoe hoog de kosten van een asbestinventarisatie kunnen zijn. De mogelijkheid van het laten nemen van extra monsters is ook in de onderstaande tabel meegenomen. In een offerte van een asbest verwijderaar zullen deze omschrijvingen en kosten terug komen.

Kosten asbestinventarisatie             richtprijs
van tot
Type A bij direct waarneembare 400 euro 600 euro
aanwezigheid asbest
Type B vermoeden van aanwezigheid asbest 750 euro 1500 euro
Type C beperkte inspectie voor aankoop pand 195 euro 225 euro
extra monsters 50 euro 70 euro

Provinciale subsidie

Hoewel de subsidie van overheidswege is opgesteld zal de uitvoering via de provincie plaatsvinden. Dat komt omdat de provincies meer kijk op de agrarische sector in de betreffende provincie hebben dan de nationale overheid. Het aanvragen van deze subsidie gebeurt ook via de provincie. Deze regeling eindigt in de meeste provincies op 1 oktober 2016 maar in een klein aantal andere provincies op 1 september 2016.

Lokale subsidies voor verwijderen van asbest

Hoewel de lokale subsidies voor het verwijderen van asbest minimaal zijn loont het altijd om even na te gaan of er in je gemeente geen project loopt waarbij je wel gebruik kunt maken van enkele andere voordelen. In bepaalde wijken van een gemeente kan worden ingezet op duurzame energie en kan door gezamenlijke aanschaf of investering een redelijk voordeel worden behaald. Ook kan het zijn dat er binnen bepaalde projecten op het gebied van arbeidsvoorziening of scholing bijdragen of subsidies worden verleend. Elke gemeente heeft een specialist die je daarmee verder kan helpen.

Lees ook: schilder Kosten-schildersbedrijf.nl

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?


Laatste nieuws

Bereid je voor op het 2024 asbest verbod

Asbest, een materiaal dat in het verleden veelvuldig is gebruikt vanwege zijn